เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย

Download : การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อพานพุ่มศิลปะงานใบตองจากกระดาษใยสับปะรด (นายปิยะวุฒิ ปัญญาพี)

Download : การบริหารกิจกรรมวิชาชีพแบบมีส่วนร่วมตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคเรียนที่ 1/2562 (นายสะเทือน สรรพจักร)

Download : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร รหัส 3404 -2002 (นายเชิดชัย เตรียมเชิดติวงศ์)

Download : รายงานการพัฒนารายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์ครวบครัว รหัสวิชา 2406-2010 ระดับปวช. ครูปรีดารัตน์ แซ่ลิ่ม

Download : เอกสารประกอบการสอน วิชาศิลปะนิยม เรื่องลัทธิทางศิลปะ ระดับ ปวช. (ครูรจนา เหล่อขะย่อน)

Download : เอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์ครวบครัว รหัสวิชา 2406-2010 ระดับปวช. ครูปรีดารัตน์ แซ่ลิ่ม

Download : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชางานแกะสลัก รหัสวิชา 2406-2003 (นางอรทัย เตรียมเชิดติวงศ์)

Download : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร รหัส 3404 -2002 (นายเชิดชัย เตรียมเชิดติวงศ์)

Download : เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคนิคการประดิษฐ์งานตามสมัยนิยม ปวส. ครูปิยะวุฒิ ปัญญาพี่

Download : เอกสารประกอบการสอนวิชาการอนุบาลเด็ก ระดับ ปวส. ครูปิยะวุฒิ ปัญญาพีี่

Download : เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ระดับปวส. ครูปิยะวุฒิ ปัญญาพี่

Download : เอกสารประกอบการสอนวิชาโครงการ ระดับ ปวช. ครูปิยะวุฒิ ปัญญาพี่

Download : การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหาร แผนปฏิบัติการประจำปี (รองชริน รัตฉวี)

Download : โครงการการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อกระบวนการศึกษาการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของภาครัฐและภาคเอกชน สาขวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ทล.บ.58

Download : การพัฒนาและการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาศิลปวัฒนธรรมไทย สำหรับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 และ 2 แผนกวิชาการโรงแรม (ครูภาวินี ภูมิพงศ์)

Download : การพัฒนาและการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 (กร.MEP) (ครูฉวีวรรณ ชัยเพชร)

Download : เอกสารประกอบการสอน วิชาการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพเลขานุการ ครูสุกัญญา

Download : การจัดดอกไม้แบบสร้างสรรค์ (อ.ปิยะวุฒิ ปัญญญาพี่)

Download : เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ ครูเพ็ญศรี สมเวที (ส่วนหน้า)

Download : เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ ครูเพ็ญศรี สมเวที (ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมตารางคำนวณ)

Download : เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ ครูเพ็ญศรี สมเวที (ปก)

Download : เอกสารประกอบการสอน วิชางานสารบรรณ (ครูกิจจา วสุนธราธรรม)

Download : การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก เรื่อง ปัญาหาการไม่ส่งงาน/การบ้าน (ครูกัญญา ลิ่มเจริญชาติ)

Download : การใช้ไลน์เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิชาส่งเสริมการขายของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ครูวีระ ศรีนวลปาน)

Download : ศึกษาความพึงพอใจจากการฝึกทักษาขายของนักเรียนระดับ ปวช.1/2 พาณิชยการ (ครูอาภรณ์ เพียรอักษร)

Download : ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดพานขันหมากเอกมิ่งมงคลจากกระดาษใยสับปะรด (ครูเจียมรัตน์ บัณรส)

Download : ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการให้บริการของงานวัดผลและประเมินผล (ครูวรรณรัตน์ เพชรถาวร)

Download : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขายเบื้องต้น 2 ด้วยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ครูหทัยรัตน์ เวชพัฒน์)

Download : แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ปวช.3 ที่ปรึกษาโครงการ ครูวรรณรัตน์ เพชรถาวร

Download : แผนกวิชาการตลาด ปวช.3 (ครูวรรณรัตน์ เพชรถาวร)

Download : แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ปวส.2

Download : แผนกวิชาการตลาด ปวส.2