การเรียนการสอนระบบออนไลน์

ครูวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

คำชี้แจง การเรียนการสอนระบบออนไลน์

ให้นักเรียน นักศึกษา ตรวจสอบตารางเรียนเพื่อดูรายวิชาเรียนและรหัสประจำตัวครูผู้สอน เมื่อทราบรายวิชาและรหัสครูผู้สอนเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนคลิกที่รายชื่อครูผู้สอนแต่ละแผนกวิชาเพื่อสแกน QR-Code เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์

ตารางเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส.

ตารางสอน คณะครู

ตารางเด็ก 2-64.pdf
ตารางครู 2-64.pdf

แผนกวิชาการบัญชี

นางสมพร บัวแจ่มรัตนวงศ์ รหัส ac001

นางสาววสนีย์ เทพนิช รหัส ac002

นางบุญล้อมลักษณ์ กัณหา รหัส ac003

นางสาวธนภร โชคศิริวัชร รหัส ac004

นายสาโรจน์ สอนโต รหัส ac005

นางชนิดาพา ปิ่นม่วง รหัส ac006

นางสาวอัญชุลี ทวีบุญ รหัส ac007

นางสาวธารทิพย์ สีตาล รหัส ac008

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

นางอรพิน สัจจเสนีย์ รหัส co002

นายเพชร์พะเยาว์ แย้มยินดี รหัส co003

นางสาววิรุฬพร แก้วกล้า รหัส co004

นางจุฑามาศ แย้มจำรัส รหัส co005

นายพงศ์วิทย์ จันทร์พุฒ รหัส co007

นายดนุชา เหมืองอุ่น รหัส co008

นางบุษยา พรหมแต้ม รหัส co010

นางสาววราภรณ์ ช่วยหวัง รหัส co011

นางสาวศศิศร เมฆยิ้ม รหัส co013

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

นายคมกริช กล้าหาญ รหัส cg001

นางอรุณศิริ เขียวสด รหัส cg002

นายชวลิต ศรีสุพัฒนะกุล รหัส cg003

นางสาวเบญจมาภรณ์ ฤทธิเกรียง รหัส cg004

นายนวินพรรษ แตงเกิด รหัส cg005

นายจักรพงศ์ กลิ่นจันทร์ รหัส cg006

นางสาวสายสุนีย์ เนียมกำเนิด รหัส cg007

แผนกวิชาการตลาด

นายพรณัติชัย มุขดี รหัส mk002

นางศิริณย์ ณัฐศรัณย์กุล รหัส mk003

นางสาวธนพัชร์ พุฒภัทรดา รหัส mk004

นางสาวนงนุช หนูหงส์ รหัส mk005

นายธนโชติ กิติวิเศษกุล รหัส mk006

นางสาวพรนภา ปานถม รหัส th001

นางสาววราภรณ์ หงส์เหิร รหัส th002

นางจีรภรณ์ โพธิกนิษฐ์ รหัส th003

นายนคร กุลประดิษฐ์ รหัส th004

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว