การเรียนการสอนระบบออนไลน์

ครูวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

คำชี้แจง การเรียนการสอนระบบออนไลน์

ให้นักเรียน นักศึกษา ตรวจสอบตารางเรียนเพื่อดูรายวิชาเรียนและรหัสประจำตัวครูผู้สอน เมื่อทราบรายวิชาและรหัสครูผู้สอนเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนคลิกที่รายชื่อครูผู้สอนแต่ละแผนกวิชาเพื่อสแกน QR-Code เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์

ตารางเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส.

ตารางปวช.64 ล่าสุด_rotated.pdf

ตารางเรียน ระดับ ป.ตรี

ตาราง ป.ตรี_rotated.pdf

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์