ข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนนักเรียน - นักศึกษา รวมทั้งสิ้น = 1,177 คน