ประกาศสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศสอบปลายภาค1.66.pdf

ตารางเรียน ระดับ ปวช. 1

ตารางเรียน ระดับ ปวช. 2

ตารางสอบ_1.66_ปวช.1.pdf
ตารางสอบ_1.66_ปวช.2.pdf

ตารางเรียน ระดับ ปวส. 1

ตารางเรียน ระดับ ปวส. 2

ตารางสอบ_1.66_ปวส.1.pdf
ตารางสอบ_1.66_ปวส.2.pdf

ตารางเรียน ระดับ ป.ตรี 1

ตารางสอบ_1.66_ปตรี.1.pdf