บุคลากรสายการสอน

แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์

ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ ยันอินทร์ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางชฎาพร นาคสุทธิ์ครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางน้ำค้าง ไพรัตน์ครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวเพ็ญพิชชา สิงหกุลครู ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวปนัดดา มากเมืองครู ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสุนิตยา อินเรือน พนักงานราชการครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
Alpha Restauroครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายพีรพงษ์ กระหนายครูผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวดารุณี สุวรรณทาครูผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวอาลิษา เมืองพระฝางครูผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางมณฑา แจ้งใจครูผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวจินตนา ธิน้อยวงค์ครูครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชา การบัญชี

นางสมพร บัวแจ่มรัตนวงศ์ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นางบุญล้อมลักษณ์ กัณหาครู ชำนาญการพิเศษครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
นางสาววสนีย์ เทพนิชครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวธนภร โชคศิริวัชรครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
นายสาโรจน์ สอนโตครูครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวอัญชุลี ทวีบุญครู ผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชา เลขานุการ

นางรัตน์ติกรณ์ รพีนิพนธ์ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานแผนกวิชาการเลขานุการ
นางเจริญพร ปัญโญใหญ่ครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาการเลขานุการ
นางเกษณีย์ เอกพันธุ์พงษ์ครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาการเลขานุการ
นางสาวขนิษฐา ผุดมาตย์ครู ครูประจำแผนกวิชาการเลขานุการ

แผนกวิชา การตลาด

นายพรณัติชัย มุขดีครู ชำนาญการ หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
นางเปรมกมล ภูลำพาครู ครูประจำแผนกวิชาการตลาด
นางสาวนงนุช หนูหงส์ครู ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
างสาวธนพัชร์ พุฒภัทรดาครู ผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาการตลาด

แผนกวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว

นายโกวิท บวบนาครู ชำนาญการหัวหน้างานแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว
นางสุกัญญา ชูติกาญจน์ครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว
นางสาวอุมาพร ทับเทศครู ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว
นางจิราพร นันทิครู ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว
นางสาวคฑามาศ เข้าเมืองครู ผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว
นายนฤเบศ เชาว์พานิชครู ผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางอรพิน สัจจเสนีย์ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาววิรุฬพร แก้วกล้าครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายพงศ์วิทย์ จันทร์พุฒครู ชำนาญการ ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางจุฑามาศ แย้มจำรัสครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาววราภรณ์ ช่วยหวังครู ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางบุษยา พรหมแต้มพนักงานราชการ (ครู) ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวศศิศร เมฆยิ้มพนักงานราชการ (ครู) ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก

นายคมกริช กล้าหาญครูหัวหน้างานแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
นางอรุณศิริ เขียวสดครู ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
นายชวลิต ศรีสุพัฒนะกุลพนักงานราชการ (ครู)ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
นายจักรพงศ์ กลิ่นจันทร์ครูผู้ช่วยครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
นางสาวสายสุนีย์ เนียมกำเนิดครู ผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
นายนวินพรรษ แตงเกิดครูครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
นางสาวเบญจมาภรณ์ ฤทธิเกรียงพนักงานราชการ (ครู) ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

แผนกวิชา การจัดการโลจิสติกส์

นางสาวพิริยา บุญเย็นครู หัวหน้างานแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
นายตรัยทิพย์ เขียวสดครู ครูประจำแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์