ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ อัตลักษณ์

ปรัชญาสถานศึกษา

วินัยดี มีคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาตนเอง เร่งคุณภาพทักษะ

วินัยดี

วิทยาลัยฯ มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ ซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎของวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อที่จะได้ออกไปสู่สังคมที่ดี และไม่ทำตนให้เป็นที่เดือดร้อนแก่บุคคลส่วนรวม

มีคุณธรรม

วิทยาลัยฯ มุ่งผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพ ปลูกฝังความคิดด้านคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าในการแสดงออก กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง รู้จักอดทน อดกลั้นและอดออม

ล้ำเลิศวิชา

วิทยาลัยฯ เปิดสอนวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ ดังนั้นนักเรียน นักศึกษา เมื่อจบการศึกษาในแต่ละระดับต้องมีความรู้ ความเข้าใจในสาขาที่เรียนและที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อที่จะนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาตนเอง

วิทยาลัยฯ มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักพัฒนาตนเองให้เกิดความชำนาญในด้านวิชาชีพ มีประสบการณ์จริงจากการจัดกิจกรรมเสริม หารายได้ระหว่างเรียน จัดทำโครงงาน และการฝึกงานตามสถานประกอบการเพื่อให้มีทักษะความชำนาญ

เร่งคุณภาพทักษะ

วิทยาลัยฯ มุ่งเน้นการเรียนการสอนเพื่อให้มีความเป็นเลิศทางด้านทักษะด้วยการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนจัดหาครู ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาให้เพียงพอในการฝึกทักษะวิชาชีพ


วิสัยทัศน์

" ส่งเสริมคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพสู่สากล "

พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพทุกระบบ ให้มีคุณธรรมและคูณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ได้มาตรฐานระดับสากล

2. เพิ่มโอกาส การฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่อยู่นอกระบบทุกช่วงวัย

3. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ

5. พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภานในและภายนอก และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการของสถานศึกษา


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

" บุคลิกดี มีคุณธรรม นำความรู้สู่สังคม "