ปรัชญา    วิสัยทัศน์   พันธกิจ   และ  อัตลักษณ์ 

 ปรัชญาสถานศึกษา

วินัยดี     มีคุณธรรม       ล้ำเลิศวิชา        พัฒนาตนเอง    เร่งคุณภาพทักษะ 

วินัยดี 

วิทยาลัยฯ  มุ่งเน้นให้นักเรียน  นักศึกษา  มีระเบียบวินัยในตนเอง  มีความรับผิดชอบ  ซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎของวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อที่จะได้ออกไปสู่สังคมที่ดี  และไม่ทำตนให้เป็นที่เดือดร้อนแก่บุคคลส่วนรวม 

 มีคุณธรรม 

วิทยาลัยฯ  มุ่งผลิตนักเรียน  นักศึกษาให้มีคุณภาพ  ปลูกฝังความคิดด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ศีลธรรมอันดีงาม  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความกล้าในการแสดงออก  กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง  รู้จักอดทน  อดกลั้นและอดออม 

 ล้ำเลิศวิชา  

วิทยาลัยฯ  เปิดสอนวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ ดังนั้นนักเรียน  นักศึกษา  เมื่อจบการศึกษาในแต่ละระดับต้องมีความรู้  ความเข้าใจในสาขาที่เรียนและที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  เพื่อที่จะนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 พัฒนาตนเอง 

วิทยาลัยฯ  มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมให้นักเรียน  นักศึกษา  รู้จักพัฒนาตนเองให้เกิดความชำนาญในด้านวิชาชีพ  มีประสบการณ์จริงจากการจัดกิจกรรมเสริม หารายได้ระหว่างเรียน  จัดทำโครงงาน  และการฝึกงานตามสถานประกอบการเพื่อให้มีทักษะความชำนาญ

 เร่งคุณภาพทักษะ  

วิทยาลัยฯ  มุ่งเน้นการเรียนการสอนเพื่อให้มีความเป็นเลิศทางด้านทักษะด้วยการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ตลอดจนจัดหาครู  ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาให้เพียงพอในการฝึกทักษะวิชาชีพ


วิสัยทัศน์  

" ส่งเสริมคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพสู่สากล "

พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพทุกระบบ ให้มีคุณธรรมและคูณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ได้มาตรฐานระดับสากล

2. เพิ่มโอกาส การฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่อยู่นอกระบบทุกช่วงวัย

3. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ

5. พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภานในและภายนอก และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการของสถานศึกษา


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

" บุคลิกดี มีคุณธรรม นำความรู้สู่สังคม "