การประเมินครูผู้ช่วย
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

*แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์*

นางสาวดารุณี สุวรรณทา

นายพีรพงษ์ กระหนาย

นางมณฑา แจ้งใจ

นางสาวอาลิษา เมืองพระฝาง

*แผนกวิชาการบัญชี*

นางสาวอัญชุลี ทวีบุญ

*แผนกวิชาการตลาด*

นางสาวธนพัชร์ พุฒภัทรดา

นางสาวนงนุช หนูหงส์

*แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน*

นางสาวขนิษฐา ผุยมาตย์

*แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว*

นางสาวคฑามาศ เข้าเมือง

นายนฤเบศ เชาว์พานิช

*แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก*

นายจักรพงศ์ กลิ่นจันทร์

นางสาวสายสุนีย์ เนียมกำเนิด