การประเมินครูผู้ช่วย
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

*แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์*

นายเอกพันธุ์ ขวัญเรือน

นางสาวสุภารัตน์ กัทลีรัตน์ 

นางสาวกรรณิการ์ อินทร์ปัญญา 

นางสาวชญานันท์ คุ้มฉาย 

*แผนกวิชาการบัญชี*

นางสาวธัญวัลย์ เจี้ยมกลิ่น

นางสาวนฤภร ภู่ทอง

นางสาวพนิดา ดีวัน

*แผนกวิชาการตลาด*

นางสาววันเพ็ญ พริ้งเพราะ

*แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน*

นางสาววรางคณา ทองด้วง

*แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ*

นายธนาธิปัตย์ ปานคะเชนทร์

นางสาวรัตนาภรณ์ พุ่มแฟง