ผู้บริหารวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

นางปฏิมา พุฒตาลดง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

นางสาวอริสยาภรณ์ เชียงไตร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวภัทรปภา อินทะจันทร์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายธนกฤต สุขมามอญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ