ผู้บริหารวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

 ดร.ปฏิมา    พุฒตาลดง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

นางสาวอริสยาภรณ์  เชียงไตร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ดร.ปรีชา  ตั้งสุขขีย์ศิริ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

นางสาวไพริน  สาวงศ์ตุ้ย

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา