ฝ่ายบริหารทรัพยากร แบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้

1. งานบริหารงานทั่วไป

2. งานบุคลากร

3. งานการเงิน

4. งานการบัญชี

5. งานพัสดุ

6.  งานอาคารสถานที่

7.  งานทะเบียน

8. งานประชาสัมพันธ์

1. งานบริหารงานทั่วไป

1. นางสาวขนิษฐา  ผุยมาตย์                      ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

2. นางนมัสนันท์  พราง์ชัยรัชต์                      เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

3. นางสุรางค์  เทียมชุมพล                          เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

     4. นายอรุวัฒ  บุญนาค                           เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ์)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

     (1)  ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

     (2)  จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสาร การพิมพ์ ควบคุมดูแบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแผนของทางราชการ

     (3)  สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา

     (4)  เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก    ในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา

     (5)  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศ ให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา

     (6)  ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคคลกร นักเรียนและ นักศึกษา

     (7)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

     (8)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     (9)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.  งานบุคลากร

     1. นางสาววิรุฬพร  แก้วกล้า                  หัวหน้างานบุคลากร

     2. นายธนาธิปัตย์  ปานคะเชนทร์                 ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

     3. นางสาวชิตตา  พงษ์สวัสดิ์                  ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

     4. นายอรุวัฒ  บุญนาค                       เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

     (1)  แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

     (2)  จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา

     (3)  จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

     (4)  ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา

     (5)  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา

     (6)  ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่งการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงานความดี ของบุคลากรในสถานศึกษา

     (7)  ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา

     (8)  การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

     (9)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

     (10)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

     (11)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     (12)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานการเงิน

     1.  นายสาโรจน์  สอนโต                         หัวหน้างานการเงิน

     2.  นางสาวศศิศร  เมฆยิ้ม                        ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

     3.  นางจีรภรณ์  โพธิกนิษฐ                       เจ้าหน้าที่งานการเงิน

     4.  นางสาวจิราพร  โสมภรีย์               เจ้าหน้าที่งานการเงิน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

     (1)  จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

     (2)  รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

     (3)  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

     (4)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการำลายเอกสารตามระเบียบ

     (5)  ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรแก่บุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับการเบิก – จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

     (6)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

     (7)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

     (8)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     (9)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4.  งานบัญชี

     1.  นางสาวนฤภร  ภู่ทอง               หัวหน้างานการบัญชี

     2.  นางสาวอัญชุลี  ทวีบุญ               ผู้ช่วยหัวหน้างานการบัญชี

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

     (1)  จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทักรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี ของสถานศึกษา ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

     (2)  จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด เวลาตามระเบียบ

     (3)  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

     (4)  ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรนาถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

     (5)  เก็บรักเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำบายเอกสารตามระเบียบ

     (6)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

     (7)  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

     (8)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     (9)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

5.  งานพัสดุ

     1. นางสาววราภรณ์  ช่วยหวัง                หัวหน้างานพัสดุ

     2. นางสาวรัตนาภรณ์  พุ่มแฟง         ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

     3. นางพัชรี  ทองเสา                          เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

     (1)  จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นตามระเบียน

     (2)  จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา

     (3)  จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงการบำรุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

     (4)  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

     (5)  ควยคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

     (6)  ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

     (7)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

     (8)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

     (9)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

     (10)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     (11)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

6. งานอาคารสถานที่

     1.  นายนวินพรรษ  แตงเกิด                  หัวหน้างานอาคารสถานที่

     2. นางสาวสายสุนีย์  เนียมกำเนิด                ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

     3. นายณัฐดนัย  บุญพรหม                    เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

     (1)  ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

     (2)  กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

     (3)  ควบคุมดูแล  ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

     (4)  จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ

     (5)  ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

     (6)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

     (7)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

     (8)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

     (9)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สอนของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     (10)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

7. งานทะเบียน

     1. นางสาวจินตนา  ธิน้อยวงค์                    หัวหน้างานทะเบียน

     2.  นางวรรณา  อินคต                        เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

     3. นางสาวกัญญา  จูสลุด                     เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

     (1)  จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน

     (2)  ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และการตรวจหลักฐานต่าง ๆ

     (3)  ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

     (4)  ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกำหนดการขอพักการเรียน การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

     (5)  จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา

     (6)  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ ที่ต้องสอบแก้ตัว การสอบทดแทน การพ้นสภาพ

การเป็นนักเรียน นักศึกษา เพื่อนำเสนอให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณา และ / หรือ ผู้เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี

     (7)  ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     (8)  รับผลการประเมินผลการเรียนประจำภาค ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้วบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน

     (9)  ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

     (10)  รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น การลาออก การพักการเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เป็นต้น

     (11)  ส่งแบบสำรวจและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ

     (12)  จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ

     (13)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

     (14)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

     (15)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

     (16)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     (17)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

8.  งานประชาสัมพันธ์

     1. นางสาวธนพัชร์  พุฒภัทรดา                  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

     2. นายจักรพงศ์  กลิ่นจันทร์                   ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

     3. นางสาววันเพ็ญ  พริ้งเพราะ                   ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

     4นายชีวะ  กุลประดิษฐ์                      เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

     (1)  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา และบุคคลทั่วไป

     (2)  รับผิดชอบศูนย์การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

     (3)  เป็นศูนย์ข้อมูล และบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์

     (4)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     (5)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

     (6)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานที่ได้รับมอบหมาย

     (7)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย