ฝ่ายวิชาการ แบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้

1. แผนกวิชา

2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

3. งานวัดผลและประเมินผล

4. งานวิทยบริการและห้องสมุด

5. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

6. งานสื่อการเรียนการสอน 

1. แผนกวิชา

     1. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์  ยันอินทร์               หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

     2. นางบุญล้อมลักษณ์  กัณหา                หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

     3. นางสาวขนิษฐา  ผุยมาตย์                  หัวหน้าแผนกวิชาการเขลานุการ/การจัดการสำนักงาน

     4. นายพรณัติชัย  มุขดี                        หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

     5. นายดนุชา  เหมืองอุ่น                      หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

     6. นายโกวิท  บวบนา                         หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเทียว

     7. นางสาววรางคณา  ทองด้วง                    หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

     8. นายคมกริช  กล้าหาญ                     หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

     (1)  การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือกจัดตารางสอนรวม และตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา

     (2)  ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงานการวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบ แบบแผนของทางราชการ

     (3)  วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้

     (4)  จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

     (5)  สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์ การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสารและใบช่วยสอนต่าง ๆ

     (6)  ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน

     (7)  ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน

     (8)  ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ

     (9)  ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา

     (10) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

     (11) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

     (12) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     (13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

     1. นางสาวอาลิษา  เมืองพระฝาง                      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

     2. นางสาวธนภร  โชคศิริวัชร                      ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

     3. นางสาวสุภารัตน์  กัทลีรัตน์                      ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

     4. นางสาวกรรณิกา  ทองน้อย                เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

     (1)  จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร

     (2)  จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

     (3)  จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน

     (4)  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงาน ภายนอก เพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบายความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่นสภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

     (5)  จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

     (6)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา

     (7)  ประสานงานแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต

     (8)  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร

     (9)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน

3. งานวัดผลและประเมินผล

     1.  นายพีรพงษ์  กระหนาย                 หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

     2นางสาวนงนุช  หนูหงส์                 ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

     3นางสาวกรรณอการ์  อินทร์ปัญญา                 ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

     4.  นางสาวจุทรามาศ  แดงบ้านใหม่         เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

     (1)  ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล

     (2)  กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

     (3)  ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน

     (4)  ตรวจสอบผลการเรียนให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน

     (5)  รวมรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน

     (6)  จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ

     (7)  ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน

     (8)  เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ

     (9)  ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

     (10)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

     (11)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

     (12)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     (13)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานวิทยบริการและห้องสมุด

     1. นางสุกัญญา  ชูติกาญจน์                  หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด           

     2. นางจุฑามาศ  จำรัสสิริ                      ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

     3. นายคมกิจ  สุวรรณ์                        เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

     (1) วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

     (2)  จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน

     (3)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

     (4)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

     (5)  ดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     (6)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

     1. นางสาวปนัดดา  มากเมือง                 หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

     2. นางสาววรางคณา  ทองด้วง            ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

     3. นางสาววันเพ็ญ  พริ้งเพราะ            ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

     4. นายธนโชติ  กิตติวิเศษกุล            ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

     5. หัวหน้าแผนกวิชา            ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

     6. นางสาวจุฑามาศ  แดงบ้านใหม่               เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ระบบทวิภาคี)

     7. นางสาววันทนา  ศรีปลาด                  เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ระบบปกติ)


มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

     (1)  จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้

     (2)  จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์ รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ

     (3) วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผลควบคุมกำกับดูแลและแก้ปัญหาต่างๆ

     (4)  ประชุมสัมมนาครูฝึกครูนิเทศเพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

     (5)  ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา

     (6)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

     (7)  ดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     (8)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

6. งานสื่อการเรียนการสอน

     1. นายจักรพงศ์  กลิ่นจันทร์                 หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

     2. นางอรุณศิริ  เขียวสด                      ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

     3. นายคมกิจ  สุวรรณ์                        เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

     (1)  วางแผนจัดหาจัดทำการให้บริการสื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศการเรียนรู้

     (2) จัดหารวบรวมวัสดุสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆเพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครูนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา

     (3)  อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

     (4)  พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล