ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ แบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้

1. งานวางแผนและงบประมาณ

2. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

3. งานความร่วมมือ

4. งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

5. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

6.  งานสางเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

7.  งานศูนย์บ่มเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา

1. งานวางแผนและงบประมาณ

     1.  นายพงศ์วิทย์  จันทร์พุฒ                  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

     2นางมณฑา  แจ้งใจ                  ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

     3.  นางสาวภัณฑิลา  แคทอง                 เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

     (1)  จัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

     (2)  จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปิดสอน ในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา

     (3)  ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา

     (4)  รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชาสำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา และงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

     (5)  วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

     (6)  จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการการใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

     (7)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

     (8)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน ตามลำดับขั้น

     (9)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     (10)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

     1. นายเธนาธิปัตย์  ปานคะเชนทร์               หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

     2. ายดนุชา  เหมืองอุ่น                  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

     3. นางสาวภัณฑิลา  แคทอง                  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

     4. นายณัฐดนัย  บุญพรหม                  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

     (1)  รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำ และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยว กับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชา และงานต่าง ๆ        ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง

     (2)  รวบรวมและเผยแพร่ สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ

     (3) พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูล จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

     (4)  กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

     (5)  ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

     (6)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

     (7)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน ตามลำดับขั้น

     (8)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     (9)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานความร่วมมือ

     1. นางสาวเพ็ญพิชชา สิงหกุล                 หัวหน้างานความร่วมมือ

     2. นางมณฑา  แจ้งใจ                 ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

     3. นางสาวภัณฑิลา  แคทอง                  เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

       (1)  ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา

       (2)  ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา

       (3)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

       (4)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน ตามลำดับขั้น

       (5)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

       (6)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

     1. นางสาวธารทิพย์  สีตาล                       หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

     2. นางสาววันทนา  ศรีปลาด                  เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

     (1)  ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

     (2)  วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนการใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรม และการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา

     (3)  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียน การสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการ ของครู และบุคลากรทางการศึกษา

     (4) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

     (5) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน ตามลำดับขั้น

     (6)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     (7)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 (5)  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

     1. นางศิริณย์  ณัฐศรัณย์กุล                     หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

     2. นางมณฑา  แจ้งใจ                  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

     3. นางสาววันทนา ศรีปลาด                  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

     (1)  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมาย และหลักเกณฑ์ ของการประกันคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา

     (2)  วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

     (3)  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้ง

สถานประกอบการบุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

     (4)  ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

     (5)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

     (6)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

     (7)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     (8)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

6. งานสงเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

     1. นางจิราพร  นันทิ                          หัวหน้างานสงเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

     2. นายสาโรจน์  สอนโต                      ผู้ช่วยหัวหน้างานสงเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

     3. นางอรุณศิริ  เขียวสด                      ผู้ช่วยหัวหน้างานสงเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

     4. นางสาวนฤภร  ภู่ทอง                 ผู้ช่วยหัวหน้างานสงเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

     5. นางสาววันเพ็ญ  พริ้งเพราะ            ผู้ช่วยหัวหน้างานสงเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

     6. นางสาวธัญวัลย์  เจี้ยมกลิ่น                    ผู้ช่วยหัวหน้างานสงเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

     7. นางสาวภัณฑิลา  แคทอง                เจ้าหน้าที่งานสงเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

     (1)  ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ   และเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน

     (2) วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์

     (3)  ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล

     (4)  กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของงานผลิตผล และการค้าธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน

     (5)  รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ-รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา

     (6)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

     (7)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

     (8)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     (9)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย