บุคลากรเจ้าหน้าที่และนักการภารโรง

นางพัชรินทร์ ชื่นอยู่เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
นางวรรณา อินคตเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาวกัญญา จูสลุดเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นายอรุวัฒ บุญนาคเจ้าหน้าที่งานบุคลากร
นางจีรภรณ์ โพธิกนิษฐเจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาววราภรณ์ หงษ์เหิรเจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ
นายณัฐดนัย บุญพรหมเจ้าหน้าที่งานอาคาร
นายพีรโรจน์ รพีนิพนธ์เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นางสาวพรนภา ปานถมเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาววันทนา ศรีปลาดเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางพัชรี ทองเสาเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวจุทรามาศ แดงบ้านใหม่เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
นางสุรางค์ เทียมชุมพลเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
นางสาวศกลวรรณ ปิ่นวิเศษ เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวเสาวลักษณ์ พิบูรณ์เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
นายคมกิจ สุวรรณ์เจ้าหน้าที่งานศูนย์การเรียนรู้
นางสาวนารี ศิริบำรุงเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวกรรณิกา ทองน้อยเจ้าหน้าทีพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางนมัสนันท์ พราง์ชัยรัชต์พนักงานราชการ (ฝ่ายสนับสนุน)
นางรวีภัทร์ แคทองเจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นางมยุรี สุคันธวรัตน์เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวสุดาทิพย์ ขำประสิทธิ์เจ้าหน้าที่งานบัญชี
นายชีวะ กุลประดิษฐ์เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
นางสาวภัณฑิลา แคทองเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล
นางสาวจิราพร โสมภรีย์เจ้าหน้าที่งานการเงิน

พนักงานขับรถ

นักการภารโรง

นายปฐมพร วงศ์ชื่นนักการภารโรง
นายบุญมี เจริญใจนักการภารโรง
นายพจน์ เอมอุทัยนักการภารโรง
นางสุกัญญา จันทนานักการภารโรง
นางเรณู แคทองนักการภารโรง
นายสุระชัย คนใหญ่นักการภารโรง
นายดำรง วุฒิวัยนักการภารโรง