บุคลากรเจ้าหน้าที่และนักการภารโรง

นางพัชรินทร์ ชื่นอยู่เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
นางวรรณา อินคตเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาวกัญญา จูสลุดเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นายอรุวัฒ บุญนาคเจ้าหน้าที่งานบุคลากร
นางจีรภรณ์ โพธิกนิษฐเจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาววราภรณ์ หงษ์เหิรเจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ
นายณัฐดนัย บุญพรหมเจ้าหน้าที่งานอาคาร
นางสาวจุทรามาศ แดงบ้านใหม่เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
นางสุรางค์ เทียมชุมพลเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
นางสาววันทนา ศรีปลาดเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ
นางพัชรี ทองเสาเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวเสาวลักษณ์ พิบูรณ์เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
นางสาวศกลวรรณ ปิ่นวิเศษ เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวกรรณิกา ทองน้อยเจ้าหน้าทีพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางรวีภัทร์ แคทองเจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายคมกิจ สุวรรณ์เจ้าหน้าที่งานศูนย์การเรียนรู้
นางนมัสนันท์ พราง์ชัยรัชต์พนักงานราชการ (ฝ่ายสนับสนุน)
นางสาวภัณฑิลา แคทองเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล
นางสาวจิราพร โสมภรีย์เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นายชีวะ กุลประดิษฐ์เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะผู็ประกอบการฯ
นางวลัยรัตน์ มากคิดเจ้าหน้าที่งานบัญชี

พนักงานขับรถ

นักการภารโรง

นายปฐมพร วงศ์ชื่นนักการภารโรง
นายบุญมี เจริญใจนักการภารโรง
นายพจน์ เอมอุทัยนักการภารโรง
นางสุกัญญา จันทนานักการภารโรง
นางเรณู แคทองนักการภารโรง
นายสุระชัย คนใหญ่นักการภารโรง
นายดำรง วุฒิวัยนักการภารโรง