ประวัติสถานศึกษา

1. ความเป็นมา

ประวัติของสถานศึกษา

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ซึ่งกรมอาชีวศึกษาได้ซื้อกิจการ ต่อจากโรงเรียนเอกชนในราคา 6,587,800.- บาท เมื่อปี พ.ศ. 2519 ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพิษณุโลก และในปี พ.ศ. 2537 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยฯ เปิดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับต่าง ๆ ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาพณิชยการ

 • สาขางานการบัญชี

 • สาขางานการเลขานุการ

 • สาขางานการขาย

 • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • สาขางานธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

 • สาขาการจัดการโลจิสติกส์

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 • สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 • สาขางานการโรงแรม

 • สาขางานการท่องเที่ยว

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาการบัญชี

 • สาขาวิชาการเลขานุการ

 • สาขาวิชาการตลาด

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

 • สาขาวิชาการบัญชี (ทวิภาคี)

 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 • สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

 • สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ (ทวิภาคี)

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ขนาดและที่ตั้ง

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ตั้งอยู่เลขที่ 410 ถนนพิษณุโลก - บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5533-7551 , 0-5533-7553 โทรสาร 0-5533-7553 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ BUNGPHRA_PH@YAHOO.COM เดิมวิทยาลัยฯ มีเนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา ต่อมาได้รับบริจาคที่ดินจากโรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก อีก 44 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา จึงมีเนื้อที่ 74 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา

3. สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก เป็นสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในชุมชนเมือง ตำบลบึงพระ นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่มาจากต่างถิ่น ต่างอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดพิจิตร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ วิทยาลัยตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 4 กิโลเมตร ในบริเวณใกล้เคียงจึงไม่มีสถานที่ราชการ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีการศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาภาคบังคับ ชุมชนในบริเวณวิทยาลัยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีการบริหารท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ มีวัดพิกุลวนาราม และวัดพระธาตุสันติวันเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในชุมชน

4. สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน

มีสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน และประสานงานด้านการเรียนการสอนกับสถานศึกษา ตลอดปี 68 แห่ง

5. จุดเด่นสำคัญของวิทยาลัย

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้

ได้รับรางวัลที่เป็นเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจต่อเนื่องตลอดมาคือ

พ.ศ.2530 รางวัลสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาภาคเหนือ กรมอาชีวศึกษา

พ.ศ.2537 รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านพาณิชยกรรม กรมอาชีวศึกษา

พ.ศ.2539 รางวัลโรงเรียน รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2541 รางวัลสถานศึกษาดีเด่นในการรวมใจสู้ภัยเศรษฐกิจ ระดับจังหวัด

พ.ศ.2542 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา

พ.ศ.2543 ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา กรมอาชีวศึกษา

พ.ศ.2545 ได้รับการประเมินภายนอกรอบแรกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

พ.ศ.2547 รางวัลสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน สนองตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แบบบูรณาการ จังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ.2548 ได้รับคัดเลือกให้จัดทำโครงการรวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาไทย จากศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) และมูลนิธิ เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย

พ.ศ.2548 ได้รับการประเมินภายนอกรอบที่สอง จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

พ.ศ.2549 ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาที่มีผลดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่น จากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พ.ศ.2550 ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2550 ด้านการพัฒนาศูนย์กำลังคนจากสำนักงานคณะกรรมการกาอาชีวศึกษา

พ.ศ.2551 ได้รับโล่เกียรติคุณเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2551 จากกระทรวงศึกษาธิการ