ประวัติสถานศึกษา

1. ความเป็นมา

ประวัติของสถานศึกษา  

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เดิมชื่อวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  ซึ่งกรมอาชีวศึกษาได้ซื้อกิจการ ต่อจากโรงเรียนเอกชนในราคา  6,587,800.-  บาท  เมื่อปี  พ.ศ. 2519  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2522  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพิษณุโลก  และในปี  พ.ศ. 2537 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  จนถึงปัจจุบัน  วิทยาลัยฯ  เปิดการเรียนการสอน  2  ระดับ  คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ปีการศึกษา  2550   วิทยาลัยฯ  ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับต่าง ๆ ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาพณิชยการ

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

2. ขนาดและที่ตั้ง 

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  ตั้งอยู่เลขที่  410  ถนนพิษณุโลก - บึงพระ  ตำบลบึงพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000  หมายเลขโทรศัพท์  0-5533-7551 , 0-5533-7553 โทรสาร    0-5533-7553  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  BUNGPHRA_PH@YAHOO.COM เดิมวิทยาลัยฯ  มีเนื้อที่  29  ไร่  2  งาน  29  ตารางวา  ต่อมาได้รับบริจาคที่ดินจากโรงเรียนเซนต์นิโกลาส  จังหวัดพิษณุโลก  อีก  44  ไร่  2  งาน  98  ตารางวา  จึงมีเนื้อที่  74  ไร่  1  งาน  27  ตารางวา

 

3. สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  เป็นสถานศึกษาของรัฐ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ในชุมชนเมือง  ตำบลบึงพระ  นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่มาจากต่างถิ่น  ต่างอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก  และจังหวัดใกล้เคียง  เช่น  จังหวัดพิจิตร  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดเพชรบูรณ์ วิทยาลัยตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 4  กิโลเมตร ในบริเวณใกล้เคียงจึงไม่มีสถานที่ราชการ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีการศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาภาคบังคับ  ชุมชนในบริเวณวิทยาลัยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีการบริหารท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ มีวัดพิกุลวนาราม  และวัดพระธาตุสันติวันเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในชุมชน

 

4. สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน

มีสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน และประสานงานด้านการเรียนการสอนกับสถานศึกษา ตลอดปี  68  แห่ง

 

 5. จุดเด่นสำคัญของวิทยาลัย 

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับของสังคม  โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  ดังนี้

ได้รับรางวัลที่เป็นเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจต่อเนื่องตลอดมาคือ 

พ.ศ.2530           รางวัลสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น  กลุ่มสถานศึกษาภาคเหนือ  กรมอาชีวศึกษา 

พ.ศ.2537           รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านพาณิชยกรรม  กรมอาชีวศึกษา 

พ.ศ.2539           รางวัลโรงเรียน  รางวัลพระราชทาน  ระดับอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2541           รางวัลสถานศึกษาดีเด่นในการรวมใจสู้ภัยเศรษฐกิจ  ระดับจังหวัด 

พ.ศ.2542           ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาชีวศึกษา  กรมอาชีวศึกษา 

พ.ศ.2543           ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา  กรมอาชีวศึกษา 

พ.ศ.2545           ได้รับการประเมินภายนอกรอบแรกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) 

พ.ศ.2547           รางวัลสำนักงานน่าอยู่  น่าทำงาน  สนองตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แบบบูรณาการ  จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ.2548           ได้รับคัดเลือกให้จัดทำโครงการรวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาไทย  จากศูนย์เครือข่าย สมศ.   มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์กรมหาชน)  และมูลนิธิ  เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย

พ.ศ.2548           ได้รับการประเมินภายนอกรอบที่สอง  จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

พ.ศ.2549           ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาที่มีผลดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่น จากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พ.ศ.2550           ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา  2550  ด้านการพัฒนาศูนย์กำลังคนจากสำนักงานคณะกรรมการกาอาชีวศึกษา  

พ.ศ.2551 ได้รับโล่เกียรติคุณเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ   เมื่อวันที่  12  มกราคม  2551 จากกระทรวงศึกษาธิการ