โครงการคัดเลือกแผนธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในกาารเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) และโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงการคัดเลือกแผนธุรกิจ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image