กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2564

โครงการคัดเลือกแผนธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในกาารเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) ปีการศึกษา 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาดูงาน (การสร้างจิตสำนึกในกาารเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) ปีการศึกษา 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2563

โครงการคัดเลือกแผนธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในกาารเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) และโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงการคัดเลือกแผนธุรกิจ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image