กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2566

การดำเนินงานกิจกรรมหลักของงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ)  ปีการศึกษา 2566

โครงการคัดเลือกแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน  ปีการศึกษา 2566

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ ปีการศึกษา 2566

การนำเสนอการดำเนินงานเพื่อประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ปีการศึกษา 2565

การประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

การประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับจังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2565

การประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับภาคเหนือ(กลุ่ม 3) ปีการศึกษา 2565

ภาพการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566