แบบฟอร์มเอกสารของงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

แบบฟอร์มบันทึกขอใช้อาคารสถานที่นอกเวลาราชการ

หรือ

แบบฟอร์มแจ้งการปฏิบัติหน้าที่ไม่สะอาดเรียบร้อย หรือไม่เหมาะสมของนักการภารโรงและแม่บ้าน

หรือ