แผนกวิชา การจัดการโลจิสติกส์

นางสาวพิริยา บุญเย็นครู หัวหน้างานแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
นายตรัยทิพย์ เขียวสดครู ครูประจำแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์