แผนกวิชา การจัดการโลจิสติกส์

นางสาววรางคณา  ทองด้วงครูผู้ช่วย หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
นายตรัยทิพย์  เขียวสดครู ครูประจำแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์