แผนกวิชา การตลาด

างสาวธนพัชร์  พุฒภัทรดาครูหัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
นายพรณัติชัย  มุขดีครู ชำนาญการ ครูประจำแผนกวิชาการตลาด 
นางศิริณย์  ณัฐศรัณย์กุลครู ชำนาญการครูประจำแผนกวิชาการตลาด 
นางสาวนงนุช  หนูหงส์ครูครูประจำแผนกวิชาการตลาด 
นางสาววันเพ็ญ พริ้งเพราะ ครู ผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาการตลาด 
นายธนโชติ กิตติวิเศษกุล พนักงานราชการครูครูประจำแผนกวิชาการตลาด