แผนกวิชา การตลาด

นายพรณัติชัย มุขดีครู ชำนาญการ หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
นางเปรมกมล ภูลำพาครู ครูประจำแผนกวิชาการตลาด
างสาวธนพัชร์ พุฒภัทรดาครู ผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาการตลาด
นางสาวนงนุช หนูหงส์ครู ผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาการตลาด