แผนกวิชา การตลาด

นายพรณัติชัย มุขดีครู ชำนาญการ หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
นางพรจันทร์ หินหุ้มเพ็ชรครู ชำนาญการ ครูประจำแผนกวิชาการตลาด
นางเปรมกมล ภูลำพาครู ครูประจำแผนกวิชาการตลาด