แผนกวิชา การตลาด

นายพรณัติชัย มุขดีครู ชำนาญการ หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
นางเปรมกมล ภูลำพาครู ครูประจำแผนกวิชาการตลาด
นางสาวนงนุช หนูหงส์ครู ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
างสาวธนพัชร์ พุฒภัทรดาครู ผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาการตลาด