แผนกวิชา การบัญชี

นางสมพร บัวแจ่มรัตนวงศ์ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นางบุญล้อมลักษณ์ กัณหาครู ชำนาญการพิเศษครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
นางสาววสนีย์ เทพนิชครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวธนภร โชคศิริวัชรครู ชำนาญการพิเศษครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
นายสาโรจน์ สอนโตครูครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวอัญชุลี ทวีบุญครู ผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวธารทิพย์ สีตาลครู ผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาการบัญชี