แผนกวิชา การบัญชี

นางสมพร บัวแจ่มรัตนวงศ์ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นางสุกัญญา เติมลาภครู ชำนาญการพิเศษครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
นางบุญล้อมลักษณ์ กัณหาครู ชำนาญการพิเศษครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
นางสาววสนีย์ เทพนิชครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวภิรญา จันทร์รักษ์ครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวธนภร โชคศิริวัชรครู ชำนาญการพิเศษครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
นายสาโรจน์ สอนโตครูครูประจำแผนกวิชาการบัญชี