แผนกวิชา การบัญชี

นางสมพร บัวแจ่มรัตนวงศ์ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นางสุกัญญา เติมลาภครู ชำนาญการพิเศษครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
นางบุญล้อมลักษณ์ กัณหาครู ชำนาญการพิเศษครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
นางสาววสนีย์ เทพนิชครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวภิรญา จันทร์รักษ์ครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวธนภร โชคศิริวัชรครู ชำนาญการพิเศษครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
นายสาโรจน์ สอนโตครูครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวธารทิพย์ สีตาลครู ผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวอัญชุลี ทวีบุญครู ผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาการบัญชี