แผนกวิชา การบัญชี

นางสาวอัญชุลี  ทวีบุญครูหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
นางบุญล้อมลักษณ์ กัณหา ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
นางสาวธนภร  โชคศิริวัชรครู ชำนาญการพิเศษครูประจำแผนกวิชาการบัญชี 
นางสาวธารทิพย์  สีตาลครู ชำนาญการพิเศษครูประจำแผนกวิชาการบัญชี 
นายสาโรจน์  สอนโตครูครูประจำแผนกวิชาการบัญชี 
นางสาวนฤภร ภู่ทอง ครู ผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาการบัญชี 
นางสาวธัญวัลย์ เจี้ยมกลิ่น ครู ผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาการบัญชี 
นางสาวพนิดา ดีวัน ครู ผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาการบัญชี