แผนกวิชา การบัญชี

นางสมพร   บัวแจ่มรัตนวงศ์ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
นางสาวธารทิพย์  สีตาลครู ชำนาญการพิเศษครูประจำแผนกวิชาการบัญชี 
นางสาววสนีย์   เทพนิชครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี 
นางสาวธนภร  โชคศิริวัชรครู ชำนาญการพิเศษครูประจำแผนกวิชาการบัญชี 
นายสาโรจน์  สอนโตครูครูประจำแผนกวิชาการบัญชี 
นางสาวอัญชุลี  ทวีบุญครู ผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาการบัญชี 
นางสาวนฤภร ภู่ทอง ครู ผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาการบัญชี