แผนกวิชาการเลขานุการ

นางรัตน์ติกรณ์ รพีนิพนธ์ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานแผนกวิชาการเลขานุการ
นางเกษณีย์ เอกพันธุ์พงษ์ครู ชำนาญการพิเศษครูประจำแผนกวิชาการเลขานุการ
นางเจริญพร ปัญโญใหญ่ครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาการเลขานุการ
นางสาวขนิษฐา ผุยมาตย์ครู ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนกวิชาการเลขานุการ