แผนกวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว

นายโกวิท  บวบนาครู ชำนาญการหัวหน้างานแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว 
นางสุกัญญา   ชูติกาญจน์ครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว 
นางสาวอุมาพร  ทับเทศครู ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว 
นางจิราพร  นันทิครู ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว 
นางสาวคฑามาศ  เข้าเมืองครูครูประจำแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว 
นายนฤเบศ  เชาว์พานิชครูครูประจำแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว