แผนกวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว

นายโกวิท บวบนาครู ชำนาญการหัวหน้างานแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว
นางสุกัญญา ชูติกาญจน์ครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว
นางสาวน้ำฝน สอนเคนครู ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว
นางสาวอุมาพร ทับเทศครู ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว
นางจิราพร นันทิครู ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว
นายกัณฑ์ฏภัทร์ ศุภะกุลสวัสดิ์ครู ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว
นางสาวคฑามาศ เข้าเมืองครู ผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว
นายนฤเบศ เชาว์พาณิชครู ผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว