แผนกวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก

นายคมกริช  กล้าหาญครู ชำนาญการหัวหน้างานแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
นางอรุณศิริ  เขียวสดครู ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
นายนวินพรรษ  แตงเกิดครูครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
นางสาวสายสุนีย์  เนียมกำเนิดครูครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
นายจักรพงศ์  กลิ่นจันทร์ครูครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก