แผนกวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก

นายคมกริช กล้าหาญครูหัวหน้างานแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
นางอรุณศิริ เขียวสดครู ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
นายนวินพรรษ แตงเกิดครูครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
นายจักรพงศ์ กลิ่นจันทร์ครูผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
นายชวลิต ศรีสุพัฒนะกุลพนักงานราชการ (ครู)ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
นางสาวสายสุนีย์ เนียมกำเนิดครู ผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
นางสาวเบญจมาภรณ์ ฤทธิเกรียงพนักงานราชการ (ครู) ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก