แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายดนุชา เหมืองอุ่น ครูหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางสาววิรุฬพร   แก้วกล้าครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางสาววราภรณ์   ช่วยหวังครู  ชำนาญการครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นายพงศ์วิทย์  จันทร์พุฒครู ชำนาญการ ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นางจุฑามาศ   จำรัสสิริครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นางสาวรัตนาภรณ์ พุ่มแฟง ครูผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางสาวศศิศร   เมฆยิ้มพนักงานราชการ ครูครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นายธนาธิปัตย์ ปานคะเชนทร์ ครูผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ