แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางอรพิน สัจจเสนีย์ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาววิรุฬพร แก้วกล้าครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาววราภรณ์ ช่วยหวังครู ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายพงศ์วิทย์ จันทร์พุฒครู ชำนาญการ ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางจุฑามาศ แย้มจำรัสครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางบุษยา พรหมแต้มพนักงานราชการ (ครู) ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวศศิศร เมฆยิ้มพนักงานราชการ (ครู) ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ