แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางอรพิน สัจจเสนีย์ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาววิรุฬพร แก้วกล้าครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายเพชร์พะเยาว์ แย้มยินดีครู ชำนาญการ ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางจุฑามาศ แย้มจำรัสครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายพงศ์วิทย์ จันทร์พุฒครู ชำนาญการ ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาววราภรณ์ ช่วยหวังครู ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางบุษยา พรหมแต้มพนักงานราชการ (ครู) ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวศศิศร เมฆยิ้มพนักงานราชการ (ครู) ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ