แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางอรพิน   สัจจเสนีย์ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางสาววิรุฬพร   แก้วกล้าครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางสาววราภรณ์   ช่วยหวังครู ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นายพงศ์วิทย์  จันทร์พุฒครู ชำนาญการ ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นางจุฑามาศ   แย้มจำรัสครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นางบุษยา   พรหมแต้มพนักงานราชการ (ครู) ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางสาวศศิศร   เมฆยิ้มพนักงานราชการ (ครู) ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นายดนุชา เหมืองอุ่น ครูครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นายธนาธิปัตย์ ปานคะเชนทร์ ครู ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ