แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์

ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ ยันอินทร์ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางชฎาพร นาคสุทธิ์ครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางน้ำค้าง ไพรัตน์ครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาววรัฐยา ชดช้อยครู ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวเพ็ญพิชชา สิงหกุลครู ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวปนัดดา มากเมืองครู ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายสุวัฒน์ชัย ฉวีศักดิ์ครู ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสุนิตยา อินเรือน พนักงานราชการครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
Alpha Restauroครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
Rey U. Pagdalianครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวอาลิษา เมืองพระฝางครูผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวมณฑา แจ้งใจครูผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวจินตนา ธิน้อยวงค์ครูผู้ช่วย ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวดารุณี สุวรรดาครูผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์