แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์

ว่าที่ร้อยตรีวสันต์   ยันอินทร์ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางสาวเพ็ญพิชชา   สิงหกุลครู ชำนาญการครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางสาวปนัดดา  มากเมืองครู ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางสาวจินตนา  ธิน้อยวงค์ครู ชำนาญการครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางสาวอาลิษา  เมืองพระฝางครูครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางมณฑา  แจ้งใจครูครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางสาวดารุณี  สุวรรณทาครูครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นายพีรพงษ์  กระหนายครูครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นายเอกพพันธุ์ ขวัญเรือนครูผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางสาวสุภารัตน์ กัทลีรัตน์ครูผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางสาวกรรณิการ์ อินทร์ปัญญาครูผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางสาวชญานันท์ คุ้มฉายครูผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางสุนิตยา   อินเรือน พนักงานราชการครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางสาวชิดตา พงษ์สวัสดิ์พนักงานราชการครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
Alpha  Restauroครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์