แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์

ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ ยันอินทร์ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางชฎาพร นาคสุทธิ์ครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางน้ำค้าง ไพรัตน์ครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวเพ็ญพิชชา สิงหกุลครู ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวปนัดดา มากเมืองครู ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสุนิตยา อินเรือน พนักงานราชการครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
Alpha Restauroครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายพีรพงษ์ กระหนายครูผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวจินตนา ธิน้อยวงค์ครูครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางมณฑา แจ้งใจครูผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวดารุณี สุวรรณทาครูผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวอาลิษา เมืองพระฝางครูผู้ช่วยครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์