แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์

ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ ยันอินทร์ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางชฎาพร นาคสุทธิ์ครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางน้ำค้าง ไพรัตน์ครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาววรัฐยา ชดช้อยครู ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวเพ็ญพิชชา สิงหกุลครู ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวปนัดดา มากเมืองครู ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายสุวัฒน์ชัย ฉวีศักดิ์ครู ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสุนิตยา อินเรือน พนักงานราชการครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
Alpha Restauroครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
Rey U. Pagdalianครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
Karma Yudenครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์